Enlabs AB is now part of Entain plc.

To browse to Entain plc website: https://entaingroup.com

Årsstämma i Enlabs AB

Aktieägarna i Enlabs AB, org. nr. 556685-0755 (”Enlabs”) kallas till årsstämma onsdagen den 23 juni 2021.

Mot bakgrund av den pågående coronapandemin och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att stämman ska hållas enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Detta innebär att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägares utövande av rösträtt på stämman endast kan ske genom att aktieägare förhandsröstar i den ordning som föreskrivs nedan.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta vid stämman genom poströstning ska:

dels                vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 15 juni 2021,

dels                ha anmält sitt deltagande senast tisdagen den 22 juni 2021 genom att ha avgett sin förhandsröst enligt anvisningarna under rubriken ”Förhandsröstning” nedan så att förhandsrösten är Enlabs tillhanda senast den dagen. Observera att anmälan till årsstämman enbart kan göras genom poströstning.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin förhandsröst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per tisdagen den 15 juni 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 17 juni 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

 

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Enlabs hemsida, www.enlabs.com. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara Enlabs tillhanda senast tisdagen den 22 juni 2021. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas till Enlabs AB, ”Bolagsstämma”, Stora Gatan 46, 193 30 Sigtuna. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges per e-post och ska då skickas till [email protected]

Aktieägare får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är förhandsrösten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

 

Fullmakter

Om aktieägare förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas förhandsröstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Enlabs hemsida, www.enlabs.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas förhandsröstningsformuläret.

 

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Val av en eller två justeringspersoner
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 7. Beslut om
  1. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  2. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  3. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 9. Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter
 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer
 11. Val av styrelseledamöter
  1. Paris Anatolitis (omval)
  2. Niklas Bråthén (omval)
  3. George Ustinov (omval)
 12. Val av styrelseordförande
  1. Paris Anatolitis (omval)
 13. Val av revisorer och revisorssuppleanter

 

Förslag till beslut

Punkt 1. Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår Matilda Rosenquist som ordförande vid stämman, eller vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar.

Punkt 2. Val av en eller två justeringspersoner

Styrelsen föreslår Joakim Delking som justeringsperson, eller vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad av justeringspersonen.

Punkt 7b. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Bolagets majoritetsägare Bwin Holdings (Malta) Limited (”Bwin”), som per dagen för denna kallelse innehar cirka 95,9 procent av antalet aktier och röster i Enlabs, har informerat bolagets styrelse om att Bwin vid årsstämman 2021 kommer att rösta för att någon utdelning till aktieägarna inte ska ske. Mot bakgrund härav har bolagets styrelse och verkställande direktör beslutat att inte föreslå någon utdelning vid årsstämman 2021 samt att de till årsstämmans förfogande stående vinstmedlen ska balanseras i ny räkning.

Punkt 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Bwin föreslår att styrelsen ska bestå av tre (3) ledamöter utan suppleanter.

Punkt 9. Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter

Bwin föreslår att bolaget ska ha en (1) revisor utan suppleanter.

Punkt 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer

Bwin föreslår att inget arvode ska utgå för arbete i bolagets styrelse för tiden intill nästa årsstämma.

Vidare föreslår Bwin att arvode till revisor ska utgå enligt löpande räkning enligt sedvanliga debiteringsnormer.

Punkt 11-12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Bwin föreslår omval av Paris Anatolitis, Niklas Bråthén och George Ustinov som styrelseledamöter, samt omval av Paris Anatolitis till styrelsens ordförande.

Punkt 13. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Bwin föreslår omval av PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig auktoriserad revisor Nicklas Renström, för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma.

 

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Enlabs senast tio dagar före årsstämman, dvs. senast den 13 juni 2021, till adress Enlabs AB, ”Bolagsstämma”, Stora Gatan 46, 193 30 Sigtuna, eller via e-post till [email protected] Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Enlabs hemsida, www.enlabs.com, och på Enlabs huvudkontor, Stora Gatan 46, 193 30 Sigtuna, senast fem dagar innan stämman, dvs. senast den 18 juni 2021. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin postadress eller e-postadress.

 

Ytterligare information

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Enlabs till 69 924 433.

 

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

 

Sigtuna i maj 2021

Styrelsen för Enlabs AB

Annual General Meeting of Enlabs AB

The shareholders of Enlabs AB, Reg. No. 556685-0755 (“Enlabs”), are hereby invited to the Annual General Meeting (the “AGM”) on Wednesday, 23 June 2021.

In the light of the ongoing corona pandemic and in order to minimize any risk of spreading of the corona virus, the Board of Directors has decided that the AGM is to be held only through advance voting (postal voting) in accordance with temporary legislation. This means that the AGM will be conducted without the physical presence of shareholders, representatives or external parties and that shareholders will only be able to exercise their voting rights by postal voting in advance of the AGM in the manner described below.

Right to participate and notification

Shareholders who wish to attend the AGM by advance voting:

must               be recorded in the register of shareholders maintained by Euroclear Sweden AB on Tuesday, 15 June 2021, and

must               notify their intention to attend the AGM no later than Tuesday, 22 June 2021, by having submitted an advance voting form in accordance with the instructions in the section “Advance voting” below, so that the advance vote is received by Enlabs no later than that day. Please note that notification to the AGM can only be made by postal voting.

In order to be entitled to participate in the AGM, shareholders who have registered their shares in the name of a nominee must, in addition to notifying their intention to participate in the AGM, request that their shares be registered in their own name so that the shareholder is entered into the register of shareholders by Tuesday, 15 June 2021. This registration may be temporary (so-called voting right registration) and is requested with the nominee in accordance with the nominee’s procedures and in such time in advance as determined by the nominee. Voting right registrations completed by the nominee no later than on Thursday, 17 June 2021, will be taken into account when preparing the shareholder register.

 

Advance voting

The shareholders may exercise their voting rights at the AGM only by voting in advance, so called postal voting in accordance with Section 22 of the Act (2020:198) on temporary exceptions to facilitate the execution of general meetings in companies and other associations.

A special form shall be used for advance voting. The form is available on Enlabs’ website, www.enlabs.com. The advance voting form is considered as the notification of participation at the AGM.

The completed and signed voting form must be received by Enlabs no later than Tuesday, 22 June 2021. The completed and signed form shall be sent to Enlabs AB, ”AGM”, Stora Gatan 46, SE-193 30 Sigtuna, Sweden. The completed form may alternatively be submitted by email and is then to be sent to [email protected]

The shareholder may not provide special instructions or conditions in the voting form. If so, the vote (in its entirety) is invalid. Further instructions and conditions are included in the form for advance voting.

Proxies

If the shareholder votes in advance by proxy, a written and dated power of attorney signed by the shareholder must be attached to the advance voting form. Form of proxy is available on Enlabs’ website, www.enlabs.com. If the shareholder is a legal person, a registration certificate or other authorization document must be attached to the form.

Proposed agenda

 1. Election of the Chairman of the AGM
 2. Election of one or two persons to verify the minutes
 3. Preparation and approval of the voting list
 4. Approval of the agenda
 5. Determination whether the AGM has been duly convened
 6. Presentation of the annual report and auditor’s report as well as the consolidated financial statements and auditor’s report for the Group
 7. Resolution on
  1. adoption of the income statement and balance sheet, as well as the consolidated income statement and consolidated balance sheet
  2. appropriation of the company’s profit in accordance with the adopted balance sheet
  3. discharge from liability of the members of the Board of Directors and the CEO
 8. Resolution on the number of Board members and deputy board members
 9. Resolution on the number of auditors and deputy auditors
 10. Resolution on fees for the Board of Directors and auditors
 11. Election of the members of the Board of Directors
  1. Paris Anatolitis (re-election)
  2. Niklas Bråthén (re-election)
  3. George Ustinov (re-election)
 12. Election of the Chairman of the Board of Directors
  1. Paris Anatolitis (re-election)
 13. Election of auditors and deputy auditors

 

Proposed resolutions

Item 1. Election of the Chairman of the AGM

The Board of Directors proposes that Matilda Rosenquist is elected Chairman of the AGM or, to the extent she is prevented, the person that the Board of Directors appoints instead.

Item 2. Election of one or two persons to verify the minutes

The Board of Directors proposes Joakim Delking or, to the extent he is prevented, the person appointed by the Board of Directors, as persons to verify the minutes. The assignment to verify the minutes also includes verifying the voting list and confirming that advance votes received are correctly reflected in the minutes of the AGM.

Item 3. Preparation and approval of the voting list

The voting list proposed to be approved is the voting list prepared by the company on behalf of the company, based on the shareholders’ register and advance votes received, and verified by the persons elected to verify the minutes.

Item 7b. Resolution on appropriation of the company’s profit in accordance with the adopted balance sheet

The company’s majority shareholder Bwin Holdings (Malta) Limited (“Bwin”), holding approximately 95.9 percent of the shares and votes in Enlabs as at the date of this notice, has informed the company’s Board of Directors that Bwin will vote against that there shall be any declaration of a dividend to the shareholders at the AGM 2021. Based on this information, the Board of Directors and the CEO have decided not to propose any declaration of dividend at the AGM 2021 and that the profits at the disposal of the AGM shall be carried forward.

Item 8. Resolution on the number of Board members and deputy board members

Bwin proposes three (3) board members without deputy members.

Item 9. Resolution on the number of auditors and deputy auditors

Bwin proposes one (1) auditor without deputy auditors.

Item 10. Resolution on fees for the Board of Directors and auditors

Bwin proposes that no fees should be paid to board members for the period up to the next AGM.

Further, Bwin proposes that the auditor’s fees shall be paid according to current account in accordance with customary billing standards.

Item 11-12. Election of the members and the Chairman of the Board of Directors

Bwin proposes re-election of Paris Anatolitis, Niklas Bråthén and George Ustinov as board members, and re-election of Paris Anatolitis as Chairman of the Board of Directors.

Item 13. Election of auditors and deputy auditors

Bwin proposes re-election of PricewaterhouseCoopers AB, with Authorised Public Accountant Nicklas Renström as main responsible, as auditor for the period until the end of the next AGM.

 

The shareholders’ right to require information

The Board of Directors and the CEO shall, if any shareholder so requests, and the Board of Directors believes that it can be done without significant harm to the company, provide information regarding circumstances that may affect the assessment of an item on the agenda and the company’s relation to other companies within the group. A request for such information shall be made in writing to Enlabs no later than ten days prior to the AGM, i.e. no later than 13 June 2021, to Enlabs, ”AGM”, Stora Gatan 46, SE-193 30 Sigtuna, Sweden, or by email to [email protected] The information is provided by being made available on Enlabs’ website, www.enlabs.com, and at Enlabs’ head office Stora Gatan 46, 193 30 Sigtuna, Sweden no later than five days prior to the AGM, i.e. no later than 18 June 2021. The information is also sent to shareholders who so request and provide its postal address or email.

 

Further information

At the time of the issue of this notice, the total number of shares and votes in the company amounts to 69,924,433.

 

Processing of personal data

For information on how your personal data is processed, see https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy-notice-bolagsstammor-engelska.pdf

 

Sigtuna, May 2021

The Board of Directors of Enlabs AB